Naukowe Koło Fizyków

Physics Students Scientific Association

The history of the Physics Students Scientific Association at the Jagiellonian University dates back to 1893 when 20 mathematics and physics students decided to establish the Mathematical-Physical Association of Students of the Jagiellonian University. In 1959, after the reactivation of the Association's activities, it split into two parts: the Physics Students Scientific Association at the Jagiellonian University and the Association of Mathematics Students at the Jagiellonian University. Since its inception, the Association has organized seminars, lectures, and conferences. Contemporary fruits of this activity include the Interuniversity Student Physics Conference, the fourth edition of which we are all co-creating. Recent achievements of the Associotion include: the publication of Professor Sokołowski's script on the Special Theory of Relativity, organizing a series of winter and summer schools, a scientific trip to Chernobyl, and a meeting with (later) Nobel laureate Roger Penrose in 2016.

Historia Naukowego Koła Fizyków Studentów UJ sięga 1893 roku, kiedy 20 studentów matematyki i fizyki postanowiło utworzyć Kółko Matematyczno-Fizyczne Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1959 roku, po reaktywacji działania Koła, podzieliło sie ono na dwie części: Naukowe Koło Fizyków Studentów UJ oraz Koło Matematyków Studentów UJ. Od momentu powstania Koło organizowało seminaria, odczyty i konferencje. Współcześnie owocami tej działalności jest Studencka Międzyuczelniana Ogólnofizyczna Konferencja, której czwartą edycję współtworzymy my wszyscy. Do osiągnięć Koła w ostatnich latach należą również: wydanie skryptu prof. Sokołowskiego ze Szczególnej Teorii Względności, organizacja szeregu szkół zimowych i letnich, wyjazd naukowy do Czarnobyla oraz spotkanie z (późniejszym) noblistą Rogerem Penrosem w 2016 roku.

Studencka Międzyuczelniana Ogólnofizyczna Konferencja

Inter-University Physics Student Conference

The idea of organizing a student conference by the Physics Students Scientific Association originated during the presidency of Adam Cieślik in the academic year 2016-2017. SMOK was first organized in 2018 and proved to be a great success among participants. Due to very positive feedback and high interest, the following year saw the preparation of the second edition of this conference, which attracted even more students than the first time. Unfortunately, due to the coronavirus pandemic that swept the world, we had to cancel the 2020 and 2021 editions. However, the concept did not die, and in the following year, we managed to organize the conference, which once again met with favorable reviews from participants. This year's SMOK continues the new tradition of our association. We hope that, as participants, you will create its history together with us.

Pomysł organizowania studenckiej konferencji przez Naukowe Koło Fizyków powstało za prezesury Adama Cieślika w roku akademickim 2016-2017. SMOK został po raz pierwszy zorganizowany w 2018 roku, i okazał się dużym sukcesem wśród uczestników. Ze względu na bardzo pozytywne opinie oraz duże zainteresowanie, w następnym roku przygotowano drugą edycję tej konferencji, która przyciągnęła jeszcze więcej studentów niż za pierwszym razem. Niestety, z powodu pandemii coronawirusa, która opanowała świat, musieliśmy anulować edycje z 2020 i 2021 roku. Jadnak koncepcja nie umarła, w kolejnym roku udało się zorganizować konferencje i tym razem spotkała się ze dobrymi opiniami uczestników, tegoroczny SMOK jest kontynuacją nowej tradycji naszego koła. Mamy nadzieję że, jako uczestnicy będziecie twożyć jego historię razem z nami.